Przejdź do treści

Harmonogram

Niedziela, 06.03.2022
Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu

 • 8:00-11:00 – godziny pracy biura zawodów
 • 11:30 – rozgrzewka przed biegiem
 • 11:50 – wspólne odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej
 • 12:00 – start biegu na symbolicznym dystansie 1963 metrów
 • 13:30 – podsumowanie i zakończenie biegu

Informacje

6 marca 2022 roku w Nowym Sączu w ramach ogólnopolskiej imprezy upamiętniającej Żołnierzy Niezłomnych odbędzie się bieg na dystansie honorowym 1963 metrów, który odnosi się historycznie do daty zabicia w walce ostatniego  z Żołnierzy Wyklętych – Józefa Franczaka „Lalek”.

Tegoroczna X edycja biegu „Tropem Wilczym” gościć będzie w Miasteczku Galicyjskim mieszczącym się przy ulicy Lwowskiej 226 w Nowym Sączu. Biegacze do pokonania będą mieć symboliczny dystans 1963 metrów na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego. W przygotowanych pakietach startowych znajduje się min. pamiątkowa koszulka oraz medal za ukończenie biegu.

REGULAMIN BIEGU:

REGULAMIN

 

Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Tropem Wilczym”

Nowy Sącz – 6 marca 2022 r.

 

 

 1. ORGANIZATOR LOKALNY

Organizatorem Biegu Tropem Wilczym jest Stowarzyszenie Patriotyczno Sportowe „Niezłomni” z Nowego Sącz.

 

KONTAKT:

Pytania odnośnie rejestracji zawodników, biuro zawodów, pytania ogólne:

Krzysztof Saczka krzysiekks@interia.pl tel. +48 694 629 121

 

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:

Fundacja Wolność i Demokracja

Al. Jerozolimskie 30/14

00-024 Warszawa

tel: +48 22 6288505

biuro@tropemwilczym.org

 

PARTNERZY

 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

 

 1. CEL IMPREZY

 

Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.

 

 1. TERMIN, MIEJSCE

 

Bieg odbędzie się w dniu 6 marca 2022 o godz. 12.00,

Skansen – Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz

 

PROGRAM WYDARZENIA:

 

– 8:00 – 11:00 – godziny pracy biura zawodów

– 11:30 – rozgrzewka przed biegiem

– 11:50 – wspólne odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej

– 12:00 – start biegu na symbolicznym dystansie 1963 metrów

– 13:30 – podsumowanie i zakończenie biegu

 

 1. TRASA, DYSTANS

 

Dystans ok. 1963 metry,

Trasa na terenie Miasteczka Galicyjskiego i Sądeckiego Parku Etnograficznego

Trasa oznakowana i zabezpieczona, bez atestu PZLA

Bieg ma charakter symboliczny – bez elektronicznego pomiaru czasu.

Zawodników obowiązuje limit 30 minut

 

 

 1. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

 

Biuro zawodów oraz depozyt będą znajdowały się w budynku „Cukierni” w Miasteczku Galicyjskim, Lwowska 226 w Nowym Sączu

Pakiety startowe na bieg będą wydawane w Biurze zawodów w godzinach 8.00 – 11.00 w dniu zawodów.

 

 1. UCZESTNICTWO

 

Bieg ma charakter otwarty, nie ma ograniczeń wiekowych

– Osoby niepełnoletnie – rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego.

– W biegu biorą udział wyłącznie osoby zarejestrowane.

– Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.

– Limit uczestników biegu, którzy otrzymają pełne pakiety startowe wynosi 200 osób. Organizator na potrzeby partnerów, sponsorów zostawia do własnej dyspozycji 20 pakietów startowych.

– Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie, akceptacja regulaminu, własnoręczny podpis na oświadczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.

– Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

– Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak ze względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.

 

W przypadku zmiany obostrzeń sanitarnych dostosujemy formułę biegu do aktualnych obostrzeń – z możliwością zmiany rywalizacji na bieg indywidualny lub wirtualny.

 

UWAGA!

W czasie zawodów uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 1. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

 

Zapisy do biegów odbywają się przy pomocy e-formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

 

https://b4sportonline.pl/bieg_tropem_wilczym/zapisy_na_x_edycja_biegu_tropem_wiczym_w_nowym_saczu

 

Dla urządzeń mobilnych:

 

https://b4sportonline.pl/bieg_tropem_wilczym/simpleMobilePage?event_id=5297&app_id=

 

 

Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:

 

Dystans 1963 metry – 35,00 zł – płatności do 14 dni od momentu rejestracji.

Po upływie 14 dni od momentu rejestracji, nieopłaceni zawodnicy zostaną usunięci z listy startowej.

Zapisy elektroniczne trwają do 3 marca 2022 r o ile wcześniej organizator nie zamknie listy startowej. Po tym terminie nie będzie możliwa rejestracja i płatność.

 

WPISOWE:

 

Opłaty wpisowej dokonujemy poprzez formularz postępując zgodnie z instrukcją operatora płatności. Formularz opłat znajduje się na stronie zapisów.

 

Lub wpłata na konto

 

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

 

Numer konta: mBank

56 1140 2004 0000 3402 7770 1041

 

Tytuł wpłaty: TWNS, imię i nazwisko, data urodzenia

 

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

 

Pakiety startowe otrzyma pierwsze 200 osób, które opłacą wpisowe.

 

 

 1. ZASADY FINANSOWANIA

 

Zawodnicy startują na własny koszt.

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia dla pierwszych 200 osób, które dokonały wpłaty:

– Numer startowy

– Koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych – rozmiary koszulek ze względów organizacyjnych są ograniczone, nie ma możliwości wcześniejszego zamówienia i rezerwacji danego rozmiaru

– Pamiątkowy medal, po przebiegnięciu dystansu

– Napoje na mecie

– Oznakowana trasa

– Obsługa techniczna

– Depozyt w biurze zawodów

– Dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów – informację będą pojawiać się na stronie internetowej biegu

 

 

 1. ZASADY ZE WZGLĘDU NA COVID 19

 

UWAGA!

W czasie zawodów uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

W przypadku zmiany obostrzeń sanitarnych dostosujemy formułę biegu do aktualnych obostrzeń – z możliwością zmiany rywalizacji na bieg indywidualny lub wirtualny.

 

 

 1. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

 

– Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.

– Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.

– Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

– Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach będą podawane w osobnych komunikatach.

– Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.

– W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych.

– W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu.

 

Bieżące informacje na FB stronie biegu: Bieg Tropem Wilczym – Nowy Sącz lub bezpośredni link:

 

https://www.facebook.com/Bieg-Tropem-Wilczym-Nowy-Sącz-107827750679132/

 

https://tropemwilczym.org/bieg/nowy-sacz/

 

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.

 

 1. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w Stowarzyszeniu Patriotyczno Sportowym „Niezłomni” w Nowym Sączu w celach związanych z udziałem w otwartych imprezach i zajęciach sportowych oraz osób przebywających na terenie imprezy.
 1. Dane osobowe dot. uczestników zawodów lub ich opiekunów prawnych oraz trenerów, a także dane pracowników obsługi Imprezy, w tym dane wizerunkowe, publiczna publikacja list zawodników, wyników zawodów, zwycięzców, a także ich wizerunku oraz wizerunku trenerów i pracowników obsługujących Imprezę  przetwarzane są w oparciu o wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznie (art.6 ust.1 lit. e) RODO w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia. Dane trenerów i pracowników obsługi imprezy są przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO w celach jej realizacji. Dane uczestników zawodów, w tym zwycięzców i dane trenerów oraz osób z obsługi imprez przetwarzane są także w oparciu o art.6 ust.1 lit. c) RODO w celach rozliczeń rachunkowych i płacowych (rozliczenia księgowe i wypłaty wynagrodzenia).

 

 1. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,  promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których Stowarzyszenie Patriotyczno Sportowe „Niezłomni” nie może ponosić odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. Udział w imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją REGULAMINU.

 

 1. Każdy uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując  swoje żądanie do siedziby Stowarzyszenia Patriotyczno Sportowego, Nowy Sącz ul. Hallera 17/12, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane szczególnie wizerunkowe zostały przekazane np. prasie, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie stowarzyszenia. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może zostać odwołana.
 2. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, a profilowanie następuje tylko i wyłącznie pod kątem zasad uprawianej dyscypliny sportowej i kategorii wiekowej.

 

 1. Dane osobowe uczestników Imprez mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom wspomagającym organizację imprezy, sędziom, służbom porządkowym i służbom medycznym, prasie, social media (w tym kraje poza UE – Facebook), prawnikom, towarzystwom ubezpieczeniowym, odbiorcom stron Internetowych i współuczestnikom imprez sportowych, kibicom.”
 2. Dane osobowe utrwalone na nośnikach cyfrowych będą przetwarzane przez 3 lata, a listy uczestników imprez/zajęć przez 5 lat.

 

Obowiązek informacyjny w czasie epidemii COVID-19

 1. Stowarzyszenie Patriotyczno Sportowe „Niezłomni”, Hallera 17/12 Nowy Sącz jest Administratorem zwykłych danych osobowych osób uczestniczących w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Patriotyczno Sportowe „Niezłomni” w Nowym Sączu w zakresie: imię, nazwisko dla celów ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej na podstawie art.6 ust.1 lit. d) RODO w związku z istniejącą pandemią koronawirusa i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dane te w sytuacji jakiegokolwiek wystąpienia przypadku koronawirusa wśród osób obecnych w ww. czasie w imprezie organizowanej przez Stowarzyszenie Patriotyczno Sportowe „Niezłomni” lub w sytuacji konieczności zastosowania wobec tych osób kwarantanny mogą być także przetwarzane w oparciu o art. 9 ust.2 lit. i) RODO dot.  ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przez organizacje przeciwdziałające epidemii i im udostępnione, a także udostępniane organom kontroli państwowej, Sanepidowi, organom porządkowym itp.
 2. Stowarzyszenie Patriotyczno Sportowe „Niezłomni” nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych. Stowarzyszenie Patriotyczno Sportowe „Niezłomni” nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar, choć zastrzega możliwość przetwarzania danych statystycznych przekazywanych do WHO lub do mediów i Organizacji Rządowych bez danych osobowych identyfikujących osobę fizyczną przez innych Administratorów, którym dane udostępnił na podstawie obowiązujących podczas pandemii przepisów prawa.
 3. Stowarzyszenie Patriotyczno Sportowe „Niezłomni” informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres jednego roku od momentu ich zebrania do ogłoszenia końca pandemii.

KONTAKT

Stowarzyszenie Patriotyczno Sprtowe "Niezłomni"
Hallera 17/12
33-300 Nowy Sącz
Poczta: Nowy Sącz

Koordynator projektu:
Krzysztof Saczka: 694629121 Napisz do nas

PATRONAT:

MECENAS PLATYNOWY:

MECENAS ZŁOTY:

PARTNER EDUKACYJNY:

PARTNER:

PATRON MEDIALNY:

PARTNER MEDIALNY:

PARTNER SPORTOWY:

Partnerzy lokalni: