Przejdź do treści

Harmonogram

Niedziela, 06.03.2022
Zimna Woda, k/Nidzicy

 • 10:00 – Msza Święta w Kościele Św. Huberta
 • 10:30 – Otwarcie biura zawodów dla osób spoza Nidzicy
 • 11:30 – Zamknięcie biura zawodów
 • 12:00 – Start biegu głównego - 1963 m (trasa szutrowo-leśna)
 • 12:05 – Start biegu dodatkowego - 6600 m (trasa asfaltowa)
 • 12:30 – Ognisko, ciepły posiłek

Informacje

REGULAMIN

 

IX edycji Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

 

 1. CEL IMPREZY:
 • propagowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców Powiatu Nidzickiego
 • popularyzacja i właściwa promocja biegów,
 • promocja aktywności na świeżym powietrzu,
 • promocja Powiatu Nidzickiego oraz lokalnych terenów,
 • propagowanie prozdrowotnego biegania przełajowego,
 • promowanie obszarów leśnych,
 • integracja środowiska sportowego poprzez tworzenie eventów sportowych

 

 1. ORGANIZATOR:
  • Fundacja Wolność i Demokracja.
  • Powiat Nidzicki
  • Nadleśnictwo Jedwabno
  • Grupa Biegowa Nidzica Biega

 

III. MIEJSCE:

Start i meta – Zimna Woda k/Nidzicy

 

 1. TERMIN:

06.03.2022 r. – start biegu dodatkowego (1963 m) – 12:00, start biegu dodatkowego (6600 m) – 12:05

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym uczestnik zostanie o tym fakcie powiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.powiatnidzicki.pl lub na Facebooku Powiatu https://www.facebook.com/pownidzicki. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem wobec organizatora żadnych roszczeń oraz dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestnika.

 

 1. TRASA:
 2. a) bieg przeprowadzony zostanie:
 • na dystansie około 1963 m (trasa szutrowo – leśna), który jest symbolicznym dystansem wskazującym na rok śmierci ostatniego Niezłomnego, który poległ w walce czynnej – Józefa Franczaka pseud. Lalek, Laluś oraz,
 • na dystansie około 6600 m (trasa asfaltowa).
 1. b) trasy oznaczone będą taśmami; niedopuszczalne jest skracanie tras biegu.
 2. c) na obu dystansach nie przewiduje się pomiaru czasowego ani klasyfikacji rankingowej.

 

 1. UCZESTNICY:
 2. a) w imprezie mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego,
 3. b) warunkiem uczestnictwa każdego z uczestników w wydarzeniu jest:
 • podpisane oświadczenie o swoim stanie zdrowia, starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność, a w przypadku osoby małoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego,
 • podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oraz oświadczenie o przestrzeganiu niniejszego regulaminu,
 • podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika,
 1. c) odbiór pakietów startowych możliwy będzie w dniach 04.03.2022 w godzinach 8:30 – 14:00 w sali nr 23 na I piętrze Starostwa Powiatowego w Nidzicy, 05.03.2022 r. w godz. 9:00 – 11:00 na parterze Starostwa Powiatowego w Nidzicy oraz w dniu biegu w biurze zawodów (dla osób spoza Nidzicy) w godz. 10:30 – 11:30.
 2. d) pakiet startowy zawiera koszulkę oraz pamiątkowy medal,
 3. e) po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek regeneracyjny oraz wodę,
 4. f) limit uczestników: 300 osób.

 

VII. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisy polegają na wysyłaniu sms o treści „nazwisko, imię, numer telefonu kontaktowego” pod nr 793 793 271 bądź e-mail na adres dyk8@wp.pl.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych uczestników jest Starosta Nidzicki. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. +48 89 625 32 79, poprzez adres e-mail sekretariat@powiatnidzicki.pl lub pisemnie na adres siedziby: Traugutta 23,13-100 Nidzica.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem email: iod@powiatnidzicki.pl

3) Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wydarzenia sportowego jakim jest bieg pt. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do zorganizowania i przeprowadzenia w. w. wydarzenia z udziałem zgłaszających swój udział uczestników.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przez przepisy prawa.

6) Posiada Pani/Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 2. a) zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 3. b) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 4. c) w depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych,
 5. d) uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
 6. e) zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,
 7. f) zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów niebezpiecznych dla innych uczestników, środków odurzających, dopingujących, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom imprezy zabrania się posiadania oraz używania wspomnianych wcześniej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek wymienionych wyżej substancji i napojów.
 8. g) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, w sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

Osoby do kontaktu:

Przemysław Burdyński – 798 856 836, pb@powiatnidzicki.pl

Andrzej Marcjanik – 793 793 271, dyk8@wp.pl

KONTAKT

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Traugutta 23
13-100 Nidzica
Poczta: Nidzica

Koordynator projektu:
Andrzej Marcjanik: 793793271 Napisz do nas

PATRONAT:

MECENAS PLATYNOWY:

MECENAS ZŁOTY:

PARTNER EDUKACYJNY:

PARTNER:

PATRON MEDIALNY:

PARTNER MEDIALNY:

PARTNER SPORTOWY:

Partnerzy lokalni: