Regulamin sprzedaży uczestnictwa w biegu Tropem Wilczym

Wstęp

Sklep internetowy tropemwilczym.pl jest prowadzony przez:

Fundację Wolność i Demokracja  („Fundacja”), z siedzibą w Warszawie przy  Al. Jerozolimskich 30 lok. 14, kod pocztowy 00-024, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod n, 0000249712, Regon: 14042970800000, NIP: 7010004121 w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 1. Definicje

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego tropemwilczym.pl 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym tropemwilczym.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22¹ ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380)]

Sklep – Sklep Internetowy funkcjonujący pod domeną tropemwilczym.pl

Bieg Tropem Wilczym, Bieg – jednodniowe wydarzenie biegowe organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja, mające miejsce w różnych lokalizacjach w Polsce

Regulamin sklepu – oznacza niniejszy regulamin

Sprzedający – Fundacja Wolność i Demokracja

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedającym

Opłata za bieg – opłata za udział w Biegu Tropem Wilczym 

Produkt – udział w Biegu Tropem Wilczym wraz z przynależnym pakietem startowym zawierającym koszulkę startową oraz pamiątkowy medal

Uczestnik – osoba biorąca udział w Biegu Tropem Wilczym w dowolnej lokalizacji

Punkt odbioru – miejsce w którym, będzie można odebrać Produkt

Regulamin organizacji biegu lokalnego – regulamin zawierający zasady organizacji lokalnego Biegu–

Lokalizacja – miejsce organizacji Biegu Tropem Wilczym

Strona internetowa – strona tropemwilczym.pl

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Sklep Internetowy tropemwilczym.pl służy do dystrybucji opłat startowych, dzięki którym możliwe jest wzięcie udziału w lokalnie organizowanym Biegu Tropem Wilczym. Poprzez nabycie opłaty startowej, możliwe jest dokonanie rejestracji, na podstawie której możliwy jest udział w Biegu.
 2. Bieg Tropem Wilczym ma charakter wydarzenia sportowo – kulturalnego i odbędzie się w różnych lokalizacjach w dniu 26.02.2017 r.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego tropemwilczym.pl, sposób rejestracji, ogólne informacje o Produkcie, warunki realizacji zamówienia, formy płatności oraz warunki składania reklamacji.
 4. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego tropemwilczym.pl zgodnie   z  jego przeznaczeniem oraz  postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz:
  1. przeglądarka w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari,
  2. aktywna poczta internetowa (e-mail)
 6. Ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto.
 7. Sklep prowadzony jest w języku polskim
 8. Sklep Internetowy działa w Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w działalności Sklepu Internetowego trpopemwilczym.pl spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich,  siłą wyższą lub problemami technicznymi związanymi z urządzeniem Klienta.

§ 3. Produkt

 1. Sklep Internetowy tropemwilczym.pl udostępnia Klientom możliwość dokonania rejestracji na Bieg Tropem Wilczym za pośrednictwem  kupna opłaty startowej na bieg w lokalizacji wybranej przez Kupującego bądź możliwość dokonania bezpłatnej rejestracji na Bieg Tropem Wilczym w wybranej lokalizacji.
 2. Szczegółowe informacje oraz warunki dotyczące produktu w szczególności:
  1. określenie liczby osób uprawnionych do nabycia produktu
  2. określenie Punktu Odbioru produktu (termin odbioru)
  3. określenie elementów wchodzących w skład produktu

określa Regulamin organizacji biegu lokalnego.

§ 4. Rejestracja oraz składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Klient jest zobowiązany podjąć następujące kroki:
  1. wybrać odpowiednią lokalizację na Stronie Internetowej tropemwilczym.pl w polu oznaczonym „Mapy”,
  2. wybrać jeden z dostępnych dystansów w polu „Rejestracja”,
  3. dokonać rejestracji uczestnika/uczestników poprzez wypełnienie wymaganych pól,
  4. wybrać rodzaj i rozmiar koszulki,
  5. zaakceptować Regulamin sklepu oraz Regulamin organizacji biegu lokalnego,
  6. wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych określonych w § 9.,
  7. dokonać płatności w sposób określony w § 6.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego lub z chwilą odbioru płatności w  Punkcie Odbioru wskazanym przez Klienta.
 3. Dodatkowo w ramach Rejestracji Klient ma możliwość wyrażenia zgody marketingowej upoważniającej Sprzedającego do przesyłania Klientowi na adres e-mail podany przy Rejestracji informacji promocyjnych i handlowych.
 4. Klient otrzyma elektroniczną fakturę VAT po wypełnieniu dodatkowych pól.

§ 5. Warunki realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Po zaksięgowaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na adres e-mail podany przy rejestracji. W przypadku dokonania bezpłatnej rejestracji klient otrzymuje potwierdzenie po dokonaniu kompletnej rejestracji.
 2. Odbiór zamówienia jest określony przez Sprzedającego podczas procesu składania zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 3. Punkt odbioru produktu jest tożsamy z lokalizacją Biegu wybraną przez Kupującego w  § 4.
 4. Termin odbioru produktu zostanie wskazany przez Sprzedającego w warunkach zamówienia.
 5. Koszt dostawy do wybranej lokalizacji biegu ponosi Sprzedający.
 6. W przypadku nie odebrania produktu w wyznaczonym terminie przez Kupującego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tym związane, w tym za brak możliwości udziału w Biegu. 

§ 6. Forma płatności

 1. W zależności od lokalizacji, w której odbywa się Bieg Kupujący ma możliwość dokonania płatności w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  1. Za pośrednictwem systemu Dotpay w przypadku kiedy Sprzedający dopuszcza taką możliwość.
  2. Poprzez płatność gotówką przy odbiorze w Punkcie Odbioru w przypadkach określonych przez Sprzedającego 
 2. Sposób płatności jest określony przez Sprzedającego podczas procesu składania zamówienia.

§ 7. Warunki Reklamacji

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad fizycznych i  prawnych.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Klient może kierować reklamacje w sprawach produktów w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  1. w dniach otwarcia Punktu Odbioru  (godziny i dni otwarcia Punktu Odbioru są określone „Regulaminie organizacji Biegów Lokalnych”)
  2. za pośrednictwem adresu e-mail biuro@tropemwilczym.pl
  3. na adres Sprzedającego: Fundacja Wolność i Demogracja, Al. Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa
 4. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O  odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Sprzedający poinformuje Klienta  wysyłając wiadomość na adres e-mail Klienta podany podczas Rejestracji lub adres podany podczas procesu Reklamacji.
 5. Jeśli Sprzedający nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z  tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.

§ 8. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji w Sklepie Internetowym tropemwilczym.pl.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może stanowić przeszkodę w zawarciu umowy sprzedaży.Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego, Fundację Wolność i Demokracja  z siedzibą przy  Al. Jerozolimskich 30 lok. 14, 00-024 warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego  nr, 0000249712 Regon 14042970800000, NIP: 7010004121, która jest ich administratorem.
 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym tropemwilczym.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 4 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji  drogą elektroniczną. 
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 
 5. Sprzedający wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedającego w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego tropemwilczym.pl.

§ 10. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi:
  1. Konsument może skorzystać z mediacji;
  2. polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o  rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
 2. Lista przykładowych instytucji powołanych do rozpatrywania sporów pozasądowych wraz z  danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL
  Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem Klientów. Powiadomienie Klientów o powyższej zmianie nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klientów zawierającej odpowiednią informację oraz ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie oraz udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w  Serwisie.
 2. Do Klientów, którzy dokonają Rejestracji w okresie między publikacją zmian Regulaminu a ich wejściem w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a po wejściu w życie zmian Regulaminu zaktualizowana wersja Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe opisanej w niniejszym regulaminie Umowy Sprzedaży podlegają jurysdykcji sądów powszechnych wedle właściwości na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.