Polityka prywatności

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Pani/Pana danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie Firmy.

Administratorem danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarcza jest Fundacja Wolność i Demokracja z siedzibą przy ul. Al. Jerozolimskie 30/14, 00-024, Warszawa i prowadzące stronę internetową pod adresem www.wid.org.pl.

Zbieramy następujące dane osobowe:

  • Imienia i nazwiska;
  • Dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej lub inne formy komunikacji elektronicznej;
  • Numer telefonu.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a oraz pkt b RODO, oraz uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art 6 ust 1 pkt f RODO), w celu: wysyłania wiadomości z ofertami Firmy, wysyłania Newsletterów; realizowania projektów, zamówień i umów; wysyłania dokumentacji niezbędnej do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówień i/lub umów; wytworzenia bazy danych oraz dostępu do bazy danych klientów i współpracowników; realizacji konkretnych projektów z uwzględnieniem wszystkich koniecznych czynności w zakresie powierzonych zleceń.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wykonywania w/w czynności i brak możliwości świadczenia usług. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani innym formom zautomatyzowanego przetwarzania. Pana/Pana dane pochodzą ze źródeł publicznych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów – dostawcy usług IT, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne zlecenie Fundacji Wolność i Demokracja. Ponadto, Pani/Pana dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (w tym roszczeniami organów podatkowych) wynikającymi ze zrealizowanej usługi.

Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO), prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania oraz przenoszenia danych. Ma Pan/Pani także prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu realizacji tych praw należy skontaktować się poprzez e-mail na adres: fundacja@wid.org.pl lub wysyłając list na adres ul. Al. Jerozolimskie 30/14, 00-024, Warszawa.

W przypadku zastrzeżeń co do legalności przetwarzania danych ma Pan/Pani prawo do złożenia skarg/i do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.